بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«تۇلەن» اتتى وسىزاماندانعان رەلستى ترامۆاي شاڭحايدا كورسەتىلدى(3)

2013.06.06 15:35  

«تۇلەن» اتتى وسىزاماندانعان رەلستى ترامۆاي شاڭحايدا كورسەتىلدى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت