بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قازاقستانداعى «حان شاتىرى» الەمدەگى ەڭ ۇلكەن شاتىر(6)

2013.06.08 14:21  

قازاقستانداعى «حان شاتىرى» الەمدەگى ەڭ ۇلكەن شاتىر(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت