بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ارىستاندى جاتتىقتىرۋشى «ازۋلىنىڭ اۋزىندا»

2013.06.06 16:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ۋكراينانىڭ كيەۆ قالاسىنداعى سەرىك ۇيىرمەدە، ارىستاندى جاتتىقتىرۋشى فينكو باسىن ارىستاننىڭ ازۋلى اۋزىنا سالىپ، ادامنىڭ جانىن تۇرشىكتىرەتىن وسى ءبىر كورىنىستى كورەرمەننىڭ قىزىعىنا ۇسىندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت