بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«مەملەكەت جاعراپياسى» جۋرنالىنىڭ ساياحاتشىلار سۋرەت جارىسىنداعى «كەيىپكەر» تۇرىندەگى كەرەمەت تۋىندىلار

2013.06.09 14:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت