بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حۋناننىڭ جيڭجوۋ اۋدانىندا ۇلكەن ءورت اپاتى تۋىلىپ، قىستاق تۇرعىندارىنان 248 ادامنىڭ ءۇيى ورتكە كەتتى

2013.08.06 15:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  5-تامىز، حۋنان ولكەسى جيڭجوۋ اۋدانىندا ۇلكەن ءورت اپاتى تۋىلدى. ءورت ءوشىرۋ اترەتىنىڭ كوماندر-جاۋىنگەرلەرىنىڭ 5 ساعات تىنباي تىرىسشاڭدىق كورسەتۋىنىڭ ارقاسىندا، ءورت بۇكىلدەي ءوشىرىلدى. ساناققا قاراعاندا، ءورت اپاتى 58 وتباسىنىڭ (248 ادامنىڭ ) ءۇيىن جالماعان، ءبىراق ءولىم-ءجىتىم، جارالانۋ جاعدايى بولماعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت