بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شينجياڭدا تامىز ايىندا قاپالاقتاپ قار جاۋدى

2013.08.15 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ەلىمىزدىڭ كوپتەگەن جەرلەرىندە شىلىڭگىر ىستىق بولىپ جاتقان كەزدە، 14-تامىز تۇستەن كەيىن ميكروبلوگتا بىرەۋ مەملەكەتتىك 217-تاس جولدىڭ مايتاۋ-كۇشار بولەگىندەگى تەلمات تۋنەلى بولەگىندە قاپالاقتاپ قار جاۋعانىن جازعان، ءارى سۋرەتتەرىن قوسا جاريالاعان، «پەشتەي ىستىق» قالالارداعى توردوستار بۇعان قاتتى قىزىققاندارىن بىلدىرگەن.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، مايتاۋ-كۇشار تاس جولى ءتاڭىرتاۋدىڭ تۇستىگى مەن تەرىستىگىن كەسىپ وتەدى، وڭتۇستىك شينجياڭ مەن سولتۇستىك شينجياڭدى تۇتاستىراتىن ماڭىزدى جول، وڭتۇستىگى اقسۋ ايماعىنىڭ كۇشار اۋدانىنان باستالىپ، سولتۇستىگى قارامايلى قالاسىنىڭ مايتاۋ وڭىرىنە دەيىن بارادى، جالپى ۇزىندىعى 560 كيلومەتر. اتالعان تاس جولدىڭ بويىندا تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىكتىگى 3500 مەتردەن اساتىن ءتورت اسۋ بار، تەلمات تۋنەلى وسىلاردىڭ ىشىندەگى تەلمات اسۋىندا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت