بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

برازيليا تىمساعى كۇن نۇرىنا قاقتالىپ جاتقاندا، ياگۋاردىڭ شابۋىلىنا ۇشىراعان

2013.09.09 15:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» حابارلاۋىنشا، سۋرەتتەگى بۇل كورىنىس، ءبىر ياگۋاردىڭ سۋمەن جاسىرىنىپ كەلىپ، اسقان تەزدىكپەن قايراڭدا كۇنگە قاقتالىپ جاتقان تىمساققا جاۋىزدىقپەن شابۋىلداعان، ارتىنان ازىقتىعىن الىپ ورماننىڭ ىشىنە كىرىپ زىم-زيا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت