بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءبىر اۋلەتتەن ءتورت ۇرپاق ىشىندە 32 مۇعالىم جەتىلىپ شىققان

2013.09.10 14:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حۋبەي ولكەسى يچاڭ قالاسىنداعى ءبىر «پەداگوگتار اۋلەتىنەن» 1921-جىلدان بەرى ءتورت ۇرپاق ىشىندە جيىنى 32 ۇستاز جەتىلىپ شىققان. بۇل اۋلەتتەگى جاسى ەڭ كىشى مۇعالىم 35 جاستاعى دۇڭ ي، ونىڭ تىكە تۋىستارىنىڭ ىشىندە 6 ادام مۇعالىمدىقپەن شۇعىلدانادى ەكەن، بيل 91 جاستاعى دۇڭ زىگۇي بۇل اۋلەتتەگى كوزى تىرىلەردىڭ ىشىندە جاسى ەڭ ۇلكەن مۇعالىم، ول 1946-جىلدان باستاپ مۇعالىمدىقپەن شۇعىلدانعان، 1975-جىلى ناۋقاس سەبەبىنەن زەينەتكەن شىققان. دۇڭ زىگۇيدىڭ بەس اپەكە-ءسىڭىلىسى بار، ولاردىڭ ىشىندە تورتەۋى مۇعالىمدىقپەن شۇعىلدانادى، ءارى بۇل تورتەۋىنىڭ ىشىندە ەكى وتباسىنان كەمىندە 3 ۇرپاق مۇعالىم شىققان. مۇنان سىرت، بۇل اۋلەتتە وقۋشىنى قۇتقارامىن دەپ قۇربان بولعان چىن دۇڭشىڭ اتتى قاھارمان ۇستاز وتكەن. سۋرەتتە: بۇل اۋلەتتەگىلەر 91 جاستاعى دۇڭ زىگۇي مەن 90 جاستاعى ليۋ حانيىڭنىڭ مەرەكەسىن قۇتتىقتاۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت