بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قالجىڭنىڭ دا شەگى بار(7)

2013.09.17 14:51    2012-جىلى مامىر ايىندا YOUTUBE تورىندا مىناداي ءبىر كەسكىن تاراپ كەتتى، كەسكىندە ءبىر جۇپ ەرلى-زايىپتى بالالارىن كيىم كەپتىرەتىن ماشينانىڭ ىشىنە سالىپ جىبەرگەن، ماشينانىڭ قاقپاعى جابىلسا بولعانى توقتاۋسىز اينالاتىنى داۋسىز، مۇنى ارتىنان بارىپ اڭعارعان ولار قايتا بارىپ كىر كەپتىرگىشتىڭ قاقپاعىن قالاي تىرمالاسا دا اشا الماي قويىپ، بىرنەشە مينۋتتان كەيىن بۇل جەردەگى قىزمەتكەرلەر بالانى قۇتقارىپ شىققان، بالا جەڭىل دارەجەدە جارالانعان.

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت