بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

چىڭدۋ ساقشى جاعى ەسىرتكىنى تەجەۋدەگى ءجۇز كۇندىك قامال الۋ شايقاسىن ورىستەتتى(4)

2013.09.18 13:22  

چىڭدۋ ساقشى جاعى ەسىرتكىنى تەجەۋدەگى ءجۇز كۇندىك قامال الۋ شايقاسىن ورىستەتتى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت