بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

دۋباي ۇشاقجايىنا قۇمدى بوران سوقتى

2013.11.18 14:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  17 - قاراشا، دۋبايدىڭ حالىقارالىق ۇشاقجايىندا، قۇمدى بوران سوعىپ، سول كۇنى تۇستەن كەيىن ۇشاقپەن ۇشۋ ونەرىن كورسەتپەك بولعان قيمىل كۇشىنەن قالدىرىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت