بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

نورۆەگياداعى مۇز قاباتىنا قاتىپ قالعان بالىق توبىرى

2014.01.17 14:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حاباردا: بۇل سيرەك كەزدەسەتىن جاعداي نورۆەگيانىڭ شاعىن ارالى لوۆند ارالىنىڭ ماڭىنداعى تەڭىزدە بايقالعان،-دەلىنگەن. ناق مايداننان تۇسىرىلگەن سۋرەتتەن، سۋدا ءجۇزىپ بارا جاتقان بالىق توبىرىنىڭ مۇز قاباتىنا قاتىپ قالعانىن كورۋگە بولادى، ءارى ولار مالتاپ بارا جاتقان كۇيى قاتىپ قالعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • موندە – كارلو قۇمار الاڭى