بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جاپونياداعى ۋلى گاز ارالى قويانداردىڭ ۇجىماعىنا اينالعان(2)

2014.02.20 15:37  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت