بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سيريانىڭ زۇڭتۇڭى باشار استانانىڭ شىعىسىندا تۇراتىن اسكەري قوسىندى كوزدەن كەشىردى

2015.01.04 14:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سيريانىڭ زۇڭتۇڭى باشار استانا داماسكى قالاسىنىڭ شىعىسىندا تۇراتىن ۇكىمەت ارمياسىن كوزدەن كەشىردى ءارى ولارمەن بىرگە تاماقتاندى.

  اسكەري بازانى كوزدەن كەشىرۋ بارىسىندا باشار: جاڭا ءبىر جىلدا ۇكىمەت ارمياسى سىرتتان كەلەتىن لاڭكەستەرگە جالعاستى سوققى بەرىپ، استانا مەن استانا ماڭايىنداعى رايونداردىڭ اماندىعىن قورعاپ، سوڭىندا سيريانىڭ مەملەكەت ىشىندەگى ورنىقتىلىعىن قالپىنا كەلتىرۋ كەرەك،-دەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت