بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيا جۋرنال اگەنتتىگى شابۋىلعا ۇشىراپ، 12 ادام قازا بولدى

2015.01.08 15:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  7 – قاڭتار، فرانسيانىڭ استاناسى پاريج. سول كۇنى، فرانسيانىڭ پاريج قالاسى 11 – رايونىنداعى «چارليە اپتالىق جۋرنال» باس مەكەمەسى قارۋلى ەلەمەنتتەردىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ، 12 ادام قازا بولىپ، كوپتەگەن ادام جارالانعان. قازا بولعانداردىڭ ىشىندە ەكى ساقشى بار ەكەنى ءمالىم بولدى. ۋاقيعا تۋىلعاننان كەيىن، پاريجدەگى فرانسيا ارالى ۇلكەن رايونى ساقتىق دارەجەسىن ەڭ جوعارى دارەجەگە كوتەردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت