بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

باعىڭ جانسىن، بالاقاي!(6)

2015.09.07 14:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

باعىڭ جانسىن، بالاقاي!(6)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت