بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشي ناننيڭ قالاسىنىڭ ساقشى جاعى 767 دانا قارۋ – جاراق پەن 1043 كيلوگرام وق - ءدارىنىڭ كوزىن قۇرتتى(4)

2016.01.07 16:00  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت