بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سينابۋڭ جانار تاۋى اتىلدى(2)

2016.02.26 14:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سينابۋڭ جانار تاۋى اتىلدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت