بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حۋبەي ولكەسى ياڭشين اۋدانىنداعى سۋ ورعان بوگەۋ نەگىزىنەن بەكىتىلدى(3)

2016.06.29 14:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

حۋبەي ولكەسى ياڭشين اۋدانىنداعى سۋ ورعان بوگەۋ نەگىزىنەن بەكىتىلدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت