بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

انحۇي ولكەسى شۋچىڭ اۋدانىندا تاسقىن اپاتى تۋىلدى

2016.07.05 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 5 – شىلدە، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 3 – شىلدە، قۇتقارۋشى قىزمەتكەرلەر اپاتقا ۇشىراعان بۇقارانى جوتكەۋدە. 30 – ماۋسىم كەشكى ساعات 7دەن باستاپ، انحۇي ولكەسى شۋچىڭ اۋدانىندا نوسەرلى جاڭبىر جاۋىپ، فىڭلى وزەنى تاسىدى. بۇقارانىڭ ءومىرى مەن مال – مۇلىكىنىڭ اماندىعىنا كەپىلدىك ەتۋ ءۇشىن، شۋچىڭ اۋدانى تۇندەلەتىپ 10 مىڭنان استام قىستاق تۇرعىندارىن حاۋىپسىز جەرگە شۇعىل كوشىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت