بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاڭحاي شىنحۋا كومانداسىنىڭ جۇلدىزى دەمبابانىڭ اياعى مەرتىكتى

2016.07.20 08:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – شىلدە، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 17 – شىلدە كۇنى، شاڭحاي جاسىل الاپ شىنحۋا كومانداسىنىڭ مۇشەسى دەمبابا (الدىڭعى قاتاردان وڭ جاقتاعى) شاڭحاي شاڭگاڭ كومانداسىنىڭ مۇشەسى سۇن شياڭمەن دوپقا تالاسۋ بارىسىندا، سول اياعى مەرتىكتى. سول كۇنى، 2016 – جىلعى ماۋسىمدىق جۇڭگو فۋتبول بىرلەستىگى ەرەكشە دارەجەلى بىرلەسپە جارىسىنىڭ 17 – اينالىمىندا، شاڭحاي جاسىل الاپ شىنحۋا كومانداسى ءوز الاڭىندا 2:1 ۇپايمەن شاڭحاي شاڭگاڭ كومانداسىن جەڭدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت