بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاڭحايدا قالىڭ تۇماننىڭ كەسىرىنەن تۋىلعان قاتىناس شىرعالاڭىندا 9 ادام قازا بولدى(2)

2016.11.07 13:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شاڭحايدا قالىڭ تۇماننىڭ كەسىرىنەن تۋىلعان قاتىناس شىرعالاڭىندا 9 ادام قازا بولدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت