بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سيريانىڭ استاناسى داماسكى قالاسىندا جانكەشتى قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە سەگىز ادام قازا بولدى(3)

2017.01.13 14:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سيريانىڭ استاناسى داماسكى قالاسىندا جانكەشتى قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە سەگىز ادام قازا بولدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت