بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇلارلى تاۋدا دۋماندى بايگە

ــ اقساي اۋدانىنىڭ 2017 - جىلعى 1 - كەزەكتى ات بايگەسى وتكىزىلدى

2017.05.02 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  مارالبەك ابدىكارىم ۇلى حابارلايدى. ۇستەگى جىلى ءساۋىر ايىنىڭ 29 - جۇلدىزى قازاق مادەنيەتىنىڭ شىعىستاعى ءبىر وشاعى، قويناۋى قۇتقا تولعان، دالاسىندا قوڭىر اڭى ورگەن، تاۋىندا ۇلارى شۋلاعان باق مەكەن اقساي قازاق اۆتونوميالى اۋدانىندا 1 - مامىر حالىقارالىق ەڭبەكشىلەر مەرەكەسىن قارسى الۋ بايلانىسىمەن اتالعان اۋداننىڭ 1 - كەزەكتى ات بايگەسى دۋماندى وتكىزىلدى.

  ەلىن ەلەڭ ەتكىزگەن دۋماندى بايگەدە ەڭ اۋلى اقساي اۋدانىنداعى اق سامايلى اپالاردان قۇرام تاپقان ۇلتتىق كەستە ۇيىرمەسى، جاس وسپىرىمدەر تايكوندو ۇيىرمەسى، جۇمساق دوپ ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى، اۋىل - قالاشىقتان كەلگەن ات بايگە ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى مەن كورشىلەس سۋبي موڭعۇل اۆتونوميالى اۋدانىنان كەلگەن ات بايگە ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى سالتاناتتى تۇردە ءتوراعالار مىنبەسىنىڭ الدىنان ءوتىپ، سىرت جەرلەردەن كەلگەن مەيماندار مەن حالىقتى جەلپىندىرىپ تاستادى.

  ات بايگە جينالىسىندا اقساي اۋداندىق پارتكوم شۋجيىنىڭ ورىنباسارى، اۋدان اكىمى قاليبەك سولتان ۇلى ارناۋ ءسوز سويلەدى، جيۋچۋان قالالىق حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشىسى سەرىك رامازان ۇلى ات بايگە جينالىسىنىڭ باستالعاندىعىن سالتاناتتى تۇردە جاريالادى. سەكسەننىڭ سەڭگىرىنە شىققان اقساي تاريحىنىڭ كۋاگەرى شايزات اقساقال اق باتاسىن بەرىپ، بۇگىنگى اقساي اۋدانىنىڭ بولاشاعىنا ءسات ساپار تىلەدى.

  بايگە ءبىر كۇن وتكىزىلدى، بايگە دەسە ەلەڭدەگەن اقساي حالقى اسىعا جينالىپ، بايگە الاڭىن دىر – دۋعا تولتىرىپ، جينالىستى دۋمانداتىپ، سايگۇلىككە مىنگەن شاباندوزدارىن جەلپىندىرىپ، دەمەپ وتىردى. قىرمىزى قىزدار مەن جىگەرلى جىگىتتەر قىزقۋارعا جارىسا شىعىپ، قىزقۋاردىڭ قىزىعىمەن حالىقتى قۋانىش كۇلكىسىنە بولەدى، كوكپار تارتقان جىگىتتەردىڭ باسەكەسىنە ەلەڭدەگەن كورەرمەننىڭ كوڭىل كۇيى ءبىر باسقا ەدى.

  اقساي اۋداندىق پارتكوم مەن ۇكىمەت جاقىنعى جىلداردان بەرى ۇلتتىق ءداستۇرلى دەنە تاربيەنى جالعاستىرىپ، بۇقارانىڭ مادەني تۇرمىسىن بايىتۋعا، ۇلتتىق ساياحات كاسىبىن دامىتۋعا جوعارى ورەدە ءمان بەرىپ، ات بايگە جينالىسىن وتكىزۋ، اپتالىق مادەنيەت قيمىلدارىن ۇيىمداستىرۋ ارقىلى حالىقتىڭ مادەني تۇرمىسىن بايىتىپ، ساياحات كاسىبىن دامىتۋعا تۇرتكىلىك ەتتى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، اتالعان اۋدان بيىل مامىر ايىنان قازان ايىنا دەيىن 6 رەت ات بايگە وتكىزبەكشى، ءار رەتكى بايگەدە سيلىقتى باسەكە قيمىلىنان سىرت، قۇنان بايگە، كوپ شاقىرىمدىق بايگە، جورعا جارىسى سياقتى جارىستار؛ قىزقۋار، كوكپار تارتۋ، قازاق تاعامدارىنان ءدام تاتۋ، ات ءۇستى ونەرى، ساياحات ورىندارىن ارالاۋ، اپتالىق ۇلتتىق ءان - ءبي ويىنى، مادەنيەت - كوركەمونەر كەشى سياقتى قيمىلدار وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. سۋرەتتەردى ماقان قاپاس ۇلى تۇسىرگەن

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

  

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 【24】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت