بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>مادەنيەت

ۇلارلى تاۋدا دۋماندى بايگە(2)

2017.05.02 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

اۋىل اقساقالى شايزات سۇلەيمەن ۇلى جينالىسقا اق باتاسىن بەردى
اۋىل اقساقالى شايزات سۇلەيمەن ۇلى جينالىسقا اق باتاسىن بەردى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 【24】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت