بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋان ۋولۇڭ رايونىنداعى بارىستىڭ سانى 9دان استى

2017.06.19 15:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – ماۋسىم، بەيجيڭ. 15 – ماۋسىم، سىچۋان ۋولۇڭ مەملەكەتتىك دارەجەلى قورعاۋ رايونىن باسقارۋ مەكەمەسى سىرتقا ۋولۇڭ رايونىنداعى بارىستىڭ سانىن جاريالادى، قورعاۋ رايونىنداعى تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىكتىگى 5700 ــ 4000 مەترلىك 120 شارشى كيلومەتر رايوننىڭ ىشىندە بارىستىڭ سانى 9دان اسقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت