بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ ءۇرىمجى: ءماندى دە ءساندى دەمالىس(3)

2019.10.08 15:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭ ءۇرىمجى: ءماندى دە ءساندى دەمالىس(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت