بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەكىنشى كەزەكتى يمپورت كورمەسىنە قاتىناسقان كاسىپورىندارعا ساپار(2)

2019.10.29 15:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ەكىنشى كەزەكتى يمپورت كورمەسىنە قاتىناسقان كاسىپورىندارعا ساپار(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت