بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>دەربەس پاراقشا>>نۇربولات ءابدىقادىر: كەرۋەن جىلدار كەمەسىندە

اۆتور ەستەلىكتەرى

2015.12.18 13:29  

اۆتور ەستەلىكتەرى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت