بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ەنەرگيا ۇنەمدەپ، لاس زاتتى از ىعىستىرۋعا ساياتىن 49 نىسان نەگىزىنەن ورىندالدى

2014.11.24 14:23  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت