بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

رەسەي مەن ناتونىڭ ۇشقىشتارى كوك جۇزىندە قول يشاراتىمەن امانداستى

2014.11.21 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  قازاننىڭ سوڭىندا رەسەيدىڭ اسكەري ۇشاقتارى كوپ رەت ەۆروپانىڭ اۋە تەرريتورياسىنا ەندى، 8 مەملەكەت پەن ناتو اۋە ارمياسىن شۇعىل اتتانىسقا كەلتىرىپ، ءار ەل اۋە تەرريتورياسىنا جاقىنداعان رەسەي ۇشاقتارىن 26 رەت توسقاۋىلداعان. جۋىردا وسىعان قاتىستى سۋرەتتەر كوپتەپ جاريالاندى، مۇندا نورۆەگيا اۋە ارمياسىنىڭ F-16 سوعىس ۇشاعىنىڭ رەسەيدىڭ سۋ – 34 بومبىلاۋشى ۇشاعىن توسقاۋىلداعان سۋرەتى دە بار. سۋرەتكە قاراعاندا، F-16 مەن سۋ – 34 ۇشاقتارى وتە جاقىن ۇشقان، ەكى ۇشاقتاعى ۇشقىشتار ءبىر – بىرىنە قول يشاراتىن جاساپ امانداسقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت