بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءار ەلدىڭ ديپلوماتيالىق بايلانىس كەزىندەگى «سۇيكىمدى حايۋاناتتارى»

2014.11.18 14:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15 – قاراشا، اۆستراليا، G20 باسشىلار جينالىس كەزىندە باسشىلاردىڭ حانىمدارى بريسبان وزەنىنىڭ جاعالاۋىنداعى قالتالى ايۋ قورعالاتىن الەمدەگى ەڭ ۇلكەن قورعاۋ رايونىن كوزدەن كەشىردى. سۋرەتتە: پىڭ لييۋان قالتالى ايۋدى قۇشاقتاۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت