بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

رايونىمىزدان 5 ايماق، اۋدان ەكولوگيالىق ورتانى قورعاۋ مەن قۇرۋدىڭ ۇلگىسى بولدى

2015.05.14 14:15   كەلۋ قاينارى : ءتاڭىرتاۋ تورابى

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت