بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

اۋعانستانىڭ استاناسىندا جانكەشتى قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، قازا بولعاندار مەن جارالانعاندار سانى 20نەشەگە جەتتى

2016.06.21 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 21 - ماۋسىم، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 20 - ماۋسىم، اۋعانستاننىڭ استاناسى كابىل، حاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى شابۋىل تۋىلعان ناق مايداندى تەكسەرۋدە. اۋعانستاننىڭ استاناسى كابىلدە 20 - ماۋسىم تاڭعا جاقىن جانكەشتى قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، قازا بولعاندار مەن جارالانعاندار سانى 20 نەشەگە جەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت