بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

چىن شۇيبيان مەن جۇبايى 20 جىلدىق جازا مەرزىمىن اتقارادى

چىن شۇيبياننىڭ 6 جىلدان كەيىن مەرزىمىنەن بۇرىن بوساۋعا ءوتىنىش بەرۋىنە بولادى

2013.02.25 15:09     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 جۇڭگو اقپارات تورابىنىڭ 23-اقپانداعى حابارى. تايۋان «جۇڭگو ۋاقىت گازەتىنىڭ» حابارىنا قاراعاندا، جەمقورلىق دەلوسىمەن ءىستى بولعان تايۋان رايونىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى چىن شۇيبيان مەن زايىبى ۋ شۋجىن يۋان داما وتباسىنان تايۋان اقشاسىمەن 200 ميلليون يۋان پارا الۋ سونداي-اق لۇڭتان جەر ساتىپ الۋ دەلوسى، ءمانساپ ساتىپ الۋ دەلوسىمەن سوتتالعان، تايۋان جوعارى سوت مەكەمەسى 22-اقپان بىرىككەن ۇكىم شىعارىپ، چىن شۇيبيان، ۋ شۋجىندى بۇرىنعى زاڭ بويىنشا 20 جىلدىق «مەرزىمى ەڭ جوعارى» مەرزىمدى قاماۋ جازاسىنا ۇكىم ەتتى ءارى جازا كەسۋمەن بىرگە جەكە-جەكە جاڭا تايۋان اقشاسىمەن 250 ميلليون يۋان جانە 200 ميلليون يۋان ايىپ سالدى.

 (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 http://tw.people.com.cn/GB/n/2013/0223/c104510-20576242.html

 
 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.