بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ەكونوميكا

بەنزيننىڭ ءار ليترى 25-اقپاننان باستاپ 0.2 يۋان قىمباتتايدى

2013.02.25 14:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2013-جىلى 24-اقپاندا مەملەكەتتىك دامۋ جانە رەفورمالاۋ كوميتەتى 25-اقپان ساعات نولدەن باستاپ بەنزين مەن ديزەلدىڭ ءار تونناسىنىڭ باعاسى جەكە-جەكە 300 يۋانعا جانە 290 يۋانعا قىمباتتايتىندىعىن جاريالادى، مۇنى باعاعا سىندىرىپ ەسەپتەگەندە 90 ءنومىرلى بەنزين مەن 0 ءنومىرلى ديزەلدىڭ (مەملەكەت بويىنشا ءبىر تۇتاس) ءار ليترىنىڭ بولشەك ساتىلۋ باعاسى جەكە-جەكە 22. 0 يۋان جانە 0.25 يۋان قىمباتتايدى، بۇل ەلىمىزدىڭ ۇستەگى جىلدان بەرى جانار ماي باعاسىن تۇڭعىش رەت رەتكە سالۋى.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

  

 

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • شابوندوز: سۇڭعىلا تولقىن قىزى