بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ارناۋلى تاقىرىپ>>«اقساي» ادەبيەت سيلىعى

جۇڭگو از ۇلت جازۋشىلار قوعامىنىڭ ورىنباسار باستىعى يە مەي حانىم سيلىقتىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى اڭگىمەلەدى

2015.02.03 11:11  

  

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت