بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ جارىسى: جۇڭگو كومانداسى گۋام ارالى كومانداسىن جەڭدى(4)

2021.05.31 15:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ جارىسى: جۇڭگو كومانداسى گۋام ارالى كومانداسىن جەڭدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت