بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يزرايلدىڭ گازانى بومبىلاۋىنان قازا بولعانداردىڭ سانى 130 ادامعا جەتتى(8)

2012.11.21 15:24  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت