بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يزرايلدىڭ قۇرلىق ارميا قوسىنىنىڭ 40 مىڭ اسكەرى گازانىڭ شەكاراسىنا توپتالدى

2012.11.22 16:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  21-قاراشا، يزرايل قۇرلىق ارميا قوسىندارى يزرايلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گازامەن شەكارالاسقان جەرگە توپتالدى. يزرايل مەملەكەت قورعانىسى مينيسترلىگىنىڭ باس شتاپ باستىعى گانزدىڭ ايتۋىنشا، قازىر وق شىعارۋدى توقتاتۋ ءۇشىن ىستەلىپ جاتقان ديپلوماتيالىق قۇلشىنىس گازا شەكاراسىنا 40 مىڭ قۇرلىق اسكەرىن توپتاۋعا قازىرشە اسەر ەتپەدى دەگەن. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى يىن دۇڭسۇن

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت