بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ەكۆادورداعى تۇڭگۋراۋا جانار تاۋى سۇراپىل اتىلدى

2012.12.20 15:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 17-جەلتوقساندا، ەكۆادوردىڭ تۇڭگۋراۋا جانار تاۋى جالعاستى سۇراپىل اتىلدى. اتىلىپ شىققان قىرۋار مولشەردەگى جانار تاۋ كۇلى مەن بۋ ماڭايىنداعى تۇرعىنداردى شۇعىل كوشۋگە ءماجبۇر ەتتى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، تۇڭگۋراۋا جانار تاۋى الدىڭعى اپتادان باستاپ اتىلىپ، ەكۆادور ۇكىمەتى سارعىلىت ءتۇستى ساقتىق سەگنالىن ەرتە جاريالاعان، ماڭايىنداعى تۇرعىندار ىلە-شالا كوشە باستاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت