بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۆەنەسۋەلادا تۇرمەدە دۇربەلەڭ تۋىلىپ، 61 ادام قازا بولعان(2)

2013.01.28 14:48  【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • بۇرشاق