بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گەرمانيادا تاسقىن اپاتى ۇلعايا ءتۇستى

2013.06.07 15:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 2013-جىلى 5-ماۋسىم، گەرمانيانىڭ دەگگەندورف اۋدانىنىڭ ماڭىندا تاسقىن اپاتى تۋىلدى. گەرمانيانىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا تاسقىن اپاتى ۇلعايا ءتۇسىپ، وزەن سۋىنىڭ دەڭگەيى ۇزدىكسىز جوعارىلاعان، ون مىڭنان استام ادام امالسىزدان اتا مەكەنىن تاستاپ كوشكەن. سۋرەتتىڭ كەلۋ قاينارى: ARMIN WEIGEL/CFP

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت