بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گەرمانيادا تاسقىن اپاتى ۇلعايا ءتۇستى(2)

2013.06.07 15:23  

گەرمانيادا تاسقىن اپاتى ۇلعايا ءتۇستى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت