بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ەرلەر باسكەتبول كومانداسى قارا جارىستا ۋكراينا كومانداسىن جەڭدى(4)

2013.06.24 14:20  

ەرلەر باسكەتبول كومانداسى قارا جارىستا ۋكراينا كومانداسىن جەڭدى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت