بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شانشي كومىر سۇرىپتاۋ زاۆودتىنىڭ داۋالى قۇلاۋ ۋاقيعاسىنداعى جارالانعانداردىڭ كوبىنىڭ جاعدايى ورنىقتى(3)

اۋىر جارالانعان ءبىر ادامدى شۇعىل قۇتقارۋدا

2013.07.11 14:26  【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت