بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حايۋانناتتار باقشاسنداعى حايۋاناتتاردى جازدا قالاي سالقىنداتادى

2013.07.04 15:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  3-شىلدەدە شاندۇڭ ولكەسىندەگى تەڭىز -مۇحيت حايۋاناتتار الەمىندە مورج مۇزداي سۋىق سۋدا مۇز كەسەكتەرىمەن ويناۋدا. اۋدارعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت