بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ساقتىق بەلبەۋىنىڭ بەلگىسى بار جەيدە توراپتا ىركىلىسسىز ساتىلۋدا

2013.07.04 15:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جاقىندا، ەلەكتروندىق ساقشىدان قورعاناتىن «ساقتىق بەلبەۋىنىڭ بەلگىسى بار جەيدە»، توراپتا ىركىلىسسىز ساتىلدى. كەشە، ءتىلشى تەكسەرۋ ارقىلى مىنانى بايقاعان، تاۋباۋ تورابىندا ءجۇز نەشە توراپ دۇكەنى وسى جەيدەنى ساتقان، ءبىراق شوفەرلەردىڭ كوبى ونى ۇناتپاعان، ءارى ساتىپ المايتىندارىن بىلدىرگەن. قازىرگە دەيىن، ساقشىلار دا بۇل جەيدەنى كيگەندەردىڭ جازالانۋدان جالتارىپ كەتكەندەرىن كورگەن ەمەس. بۇدان سىرت، قاتىناس ساقشىلارى ەسكەرتۋ بەرىپ: كولىك جۇرگىزگەندە ساقتىق بەلبەۋىن تاعىنۋ ءوزىن-ءوزى قورعاۋ بولىپ، «ساقتىق بەلبەۋىنىڭ بەلگىسى بار جەيدەنى كيىپ كولىك جۇرگىزۋ، ءوز ءومىرىن ويىنشىق ەتكەنمەن تەڭ»،-دەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت