بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

چيڭداۋدا جاعالاۋ بالدىرى قاپتاپ كەتتى

2013.07.04 13:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2013-جىلى 3-شىلدە، شاندۇڭ ولكەسى چيڭداۋ قالاسى، تەڭىز-مۇحيت اعىسى مەن جەل باعىتىنىڭ اسەرىنە ۇشىراعاندىقتان، بيىلعى ەڭ كولەمدى جاعالاۋ بالدىرى شوعىرى 2-شىلدەدەن باستاپ چيڭداۋداعى تەڭىز جاعالاۋىنا قاپتاپ كەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت