بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

عاجايىپ ادام كەسكىنىن سالعان تۋىندىلار

2013.07.09 15:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 5-شىلدەدە حابارلاۋىنشا، يتاليالىق جون ستوتتەر 2000-جىلدان باستاپ ادام سۋرەتىن سالعان. كوركومونەرشى جون ستوتتەردتىڭ ادام دەنەسىنە سالعان الۋان رەڭدى سۋرەتتەرىندە ادام دەنەسى تابيعات دۇنيەسىمەن بىتە قايناسىپ، ايشىقتى سالىنعان. ول بۇل تۋىندىلارى بەس ايلىق جوسپارمەن، ءار-بىرىنە سەگىز ساعات ۋاقىت سارىپ ەتىپ سىزىپ شىققان. اۋدارعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت